التماس کودک نونهال روهینگیایی به عکاس برای غذا

sedayesard.ir - صدای سرد التماس کودک نونهال روهینگیایی به عکاس برای غذا کودک نونهال روهینگیایی کودک نونهال روهینگیایی ،  در زیر تصویری از یک کودک نونهال گرسنه مسلمان روهینگیایی که همراه گریه از عکاس غذا می خواهد را مشاهده خواهید گرداند. در فضای مجازی تصویری غم انگیز از یک کودک نونهال گرسنه مسلمان روهینگیایی در حال دست به دست شدن اند. در تصویر این کودک نونهال را در حالی که ظرفی خالی به دست داشته و همراه گریه از عکاس غذا می خواهد مشاهده خواهید گرداند. کودک نونهال در حالی که ظرفی خالی به دست داشته و همراه گریه از عکاس غذا می خواهد التماس کودک نونهال گرسنه روهینگیایی ...